1. Virkeområde. Myndighet. Drift

Regelverket gjelder for båthavnen med tilstøtende landområde avsatt for blant annet

parkering, og omfatter all virksomhet og opphold innenfor området.

TICON BÅTHAVN AS har uinnskrenket enerett til å fastsette og endre regelverket. Leierne og andre de har gitt tilgang til området er forpliktet til å følge de regler som gjelder til enhver tid.

TICON BÅTHAVN AS forestår den daglige drift av havnen.

2. Adgang

Kun leietakere som har betalt årsleie får tilsendt oblat for sesongen tilknyttet reservert plass. Sesongen varer fra 1. mai til 1. november.

3. Alminnelige ordensregler

Enhver som ferdes i området skal opptre hensynsfullt og være varsom slik at det ikke oppstår fare, skade, unødig hindring eller støy. Kun styrefart 3 knop er tillatt i havnen. For øvrig skal sjøveisregler følges. Båtførere skal ta nøye omsyn til havnens øvrige trafikk og båter. Kjøring i og nær havnen skal skje med lav fart, så det ikke skapes bølger som påvirker båter som er fortøyd.

Vi gjør oppmerksom på at det er ett offentlig pålegg om fri ferdsel på bryggeanlegget.
Leietakere må sikre sine eiendeler med hensyn til at det er en offentlig tilgjengelig havn.

Fartsgrense på sjøen for motorbåt: 5 knop under 50 m fra land, 20 knop fra 50 – 100 m fra land.
Regler for vannscooter: 5 knop opptil 400 m fra land.
Regler for vannsport, vannski (lekekjøring): 300 m fra land.

Det er ingen avfallsordning i havnen. Søppel, spillolje, filler, batterier, maling etc. må den enkelte derfor medbringe ut av området og deponere annensteds på foreskrevet vis. Det er strengt forbudt å kaste noe i sjøen innenfor eller rett utenfor havnens grenser.
Joller eller utstyr skal ikke kunne hensettes på bryggen eller innenfor området for øvrig. Ved lensing av vann skal man forsikre seg om at spillolje eller andre forurensende væsker ikke bli lenset ut sammen med bunnvannet. Septiktank kan ikke tømmes i havnebassenget.

Det er ikke tillatt å utføre større reparasjonsarbeid innenfor havneområdet.
Aktiviteter som har med vedlikehold av båt skal utføres utenom kirketid og alle helligdager.
Aktivitetene skal utføres innenfor kl. 08:00 – kl. 20:30 alle dager.
Aktiviteter = høytrykkspyler, poleringsmaskin og elektriske håndverktøy.
Det oppfordres til å ta hensyn til andre båteiere og beboere ved båthavn.

Båter fortøyd i havnen kan ikke nyttes til fast beboelse.
Heller ikke er det lovlig å drive næringsvirksomhet fra båtplassen eller i havnen.

Framleie av båtplasser er ikke tillatt.

4. Båtplassen

Kun båter som i henhold til gyldig leieavtale har reservert plass har anledning til å fortøye i havnen. Båten skal tilfredsstille de krav til størrelse m.v. som er fastsatt for den enkelte plass.

Leier plikter til enhver tid å holde sin båt forsvarlig fortøyet og lens for vann. Det skal benyttes fortøyningstau med stekkavlastning. Eiere av seilbåter må til enhver tid sørge for at fall og liner er festet slik at det ikke slår eller lager unødig støy. For alle gjelder at presenninger, tauverk og lignende skal festes slik at unødig vindstøy unngås.

Båten kan låses med forsikringsgodkjent vaier. Fortøyningen skal tilpasses slik at ingen del av båten eller utstyr stikker inn over kant på gangbane på brygge eller pir. Det skal sørges for at joller som er fortøyd bak båter eller henger i daviter aldri må være tilhinder for havnas øvrige trafikk.

Fortøyningstau, løse fendere og liknende må fjernes fra båtplassen senest innen utløpet av fortøyningssesongen.

5. Vann og strøm

Uttak av vann og/eller strøm skal kun skje under vedvarende tilsyn og tiknyttet, individuelt ansvar. Enhver skjøteledning strukket fra strømuttak og frem til båt/verktøy skal betraktes og behandles som provisorisk anlegg.

Havnen er ikke tilrettelagt for EL-motoriserte båter.

6. Parkeringsplassen

Det oppfordres til å utnytte parkeringsplassene maksimalt.

7. Overtredelser

Utleier kan fjerne alt som er etterlatt på bryggen eller innenfor området for øvrig for eiers regning.

TICON BÅTHAVN AS har ingen plikt til å oppbevare båtutstyr. Båter som ligger i havneanlegget uten tillatelse eller på ikke anvist plass, kan fjernes av TICON BÅTHAVN AS og for båteiers regning og risiko.

Likeledes kan feilparkerte motorkjøretøyer taues bort for eiers regning og risiko.

For øvrig kan brudd på reglene medføre oppsigelse eller heving av leieforholdet i samsvar med leiekontraktens bestemmelser.

1. Virkeområde. Myndighet. Drift

Regelverket gjelder for båthavnen med tilstøtende landområde avsatt for blant annet parkering, og omfatter all virksomhet og opphold innenfor området.

TICON BÅTHAVN AS har uinnskrenket enerett til å fastsette og endre regelverket. Leierne og andre de har gitt tilgang til området er forpliktet til å følge de regler som gjelder til enhver tid.

TICON BÅTHAVN AS forestår den daglige drift av havnen.

2. Adgang

Kun leietakere som har betalt årsleie får kode til porten på kaien, samt deres mannskap, har adgang til havnen. Sesongen varer fra 1. mai til 1. november.

3. Alminnelige ordensregler

Enhver som ferdes i området skal opptre hensynsfullt og være varsom slik at det ikke oppstår fare, skade, unødig hindring eller støy. Kun styrefart 3 knop er tillatt i havnen. Forøvrig skal sjøveisregler følges. Båtførere skal ta nøye omsyn til havnens øvrige trafikk og båter. Kjøring i og nær havnen skal skje med lav fart, så det ikke skapes bølger som påvirker båter som er fortøyd.

Fartsgrense på sjøen for motorbåt: 5 knop under 50 m fra land, 20 knop fra 50 – 100 m fra land.
Regler for vannscooter: 5 knop opptil 400 m fra land.
Regler for vannsport, vannski (lekekjøring): 300 m fra land.

Det er ingen avfallsordning i havnen. Søppel, spillolje, filler, batterier, maling etc. må den enkelte derfor medbringe ut av området og deponere annensteds på foreskrevet vis. Det er strengt forbudt å kaste noe i sjøen innenfor eller rett utenfor havnens grenser.

Joller eller utstyr skal ikke kunne hensettes på bryggen eller innenfor området for øvrig. Ved lensing av vann skal man forsikre seg om at spillolje eller andre forurensende væsker ikke bli lenset ut sammen med bunnvannet. Septiktank kan ikke tømmes i havnebassenget.

Det er ikke tillatt å utføre større reparasjonsarbeid innenfor havneområdet.

Aktiviteter som har med vedlikehold av båt skal utføres utenom kirketid og alle helligdager.

Aktivitetene skal utføres innenfor kl. 08:00 – kl. 20:30 alle dager.

Aktiviteter = høytrykkspyler, poleringsmaskin og elektriske håndverktøy.

Det oppfordres til å ta hensyn til andre båteiere og beboere ved båthavn.

Båter fortøyd i havnen kan ikke nyttes til fast beboelse.

Heller ikke er det lovlig å drive næringsvirksomhet fra båtplassen eller i havnen.

Framleie av båtplasser er ikke tillatt.

4. Båtplassen

Kun båter som i henhold til gyldig leieavtale har reservert plass har anledning til å fortøye i havnen. Båten skal tilfredsstille de krav til størrelse m.v. som er fastsatt for den enkelte plass.

Leier plikter til enhver tid å holde sin båt forsvarlig fortøyet og lens for vann. Det skal

benyttes fortøyningstau med stekkavlastning. Eiere av seilbåter må til enhver tid sørge for at fall og liner er festet slik at det ikke slår eller lager unødig støy. For alle gjelder at presenninger, tauverk og lignende skal festes slik at unødig vindstøy unngås.

Båten kan låses med forsikringsgodkjent vaier. Fortøyningen skal tilpasses slik at ingen del av båten eller utstyr stikker inn over kant på gangbane på brygge eller pir.

Det skal sørges for at joller som er fortøyd bak båter eller henger i daviter aldri må være tilhinder for havnas øvrige trafikk.

Fortøyningstau, løse fendere og liknende må fjernes fra båtplassen senest innen utløpet av fortøyningssesongen.

5. Vann og strøm

Uttak av vann og/eller strøm skal kun skje under vedvarende tilsyn og tilknyttet, individuelt ansvar. Enhver skjøteledning strukket fra strømuttak og frem til båt/verktøy skal betraktes og behandles som provisorisk anlegg.

6. Parkeringsplassen

Det oppfordres til å utnytte parkeringsplassene maksimalt.

7. Overtredelser

TICON BÅTHAVN AS har ingen plikt til å oppbevare båtutstyr. Båter som ligger i havneanlegget uten tillatelse eller på ikke anvist plass, kan fjernes av TICON BÅTHAVN AS og for båteiers regning og risiko. Likeledes kan feilparkerte motorkjøretøyer taues bort for eiers regning og risiko. For øvrig kan brudd på reglene medføre oppsigelse eller heving av leieforholdet i samsvar med leiekontraktens bestemmelser.